ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ

Се сеќавате ли како го уредувавте домот? Како со многу ентузијам го биравте мебелот и како се радувавте кога на крајот во него се беше онака како што замисливте?


А што е со Вашата компанија? Сега кога конечно се преселивте нови и поубави простории и купивте нова опрема....


Дали го заштитивте она на кое толку напорно работевте? Ѕидовите, предметите, секавањата...
Во Мобилити Брокер на едно место на располагање Ви се сите видови и пакети за осигурување на домаќинства и имот, достапни од сите осигурителни компании во Р.Македонија.

 Осигурување на домаќинства

Осигурувајќи го своето домаќинство и предметите во него, што и да се случи Вашиот живот ќе продолжи безгрижно и без дополнителни и непредвидени трошоци.
Осигурувањето на домаќинства подразбира осигурување на:

Сума на осигурување на градежните објекти е вредноста на објектот. Предметите во домаќинството се осигуруваат на сума во висина од 30% од вредноста на градежниот објект.

Осигурувањето на домаќинства вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

Покрај овие, а при дополнителна премија, осигурувањето на домаќинства може да вклучува осигурување и од следните дополнителни опасности (ризици):

 ФОРМУЛАР ЗА ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ


 Осигурување на имот

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на:

Осигурувањето на имот вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

Провална кражба и разбојништво

 Право на надомест

Доколку договорот за осигурување на домаќинство или осигурување на имот е направен со посредство на Мобилити Брокер, во случај на настанување на штета, Мобилити Брокер без надомест ќе посредува и ќе Ве застапува пред осигурителните компании за брз и соодветен надомест на настанатата штета.

За остварување на правото на надомест по основа на договор за осигурување на домаќинство или осигурување на имот, потребно е:

    Да обезбедите доказ за претрпената штета.