ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОКА ПРИ ТРАНСПОРТ

Осигурувањето на стоки при транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени превозни средства.

 ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА СТОКАТА ПРИ:

 ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ:

Осигурувањето стоки во меѓународен транспорт опфаќа осигурување за сите клиенти кои се занимаваат со увоз или извоз на стоки, покритие на пратките кои патуваат на ризик на осигуреникот, од местото на натовар до местото на истовар.

Со осигурувањето од одговорност на превозникот (ЦМР), осигуреникот ја осигурува својата одговорност како превозник спрема корисниците на превозот за докажана делумна или целосна загуба, оштетување или задоцнување на пратките во домашен и меѓународен превоз, преземени на превоз со товарен лист или договор.